Specialized service

ما همواره ارائه کننده خدمات تخصصی در آزمایشگاه های کل ایران و خاورمیانه هستیم. در این راستا ما همواره می کوشیم بهترین خدمات پزشکی را برای بیماران در سرتاسر جهان ارئه دهیم و برای تحقق این هدف در حال همکاری با مراکز سلامت متعددی هم در ایران و هم در سایر کشور های جهان هستیم.

 

 

 

Copyright © 2013 - 2016 Araadin Company